Kascommissie

De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. De commissie wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Commissieleden:


Luuk Salomons


Marco Bonte


Frank van der Plas